หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ค่าสมัครสอบคัดเลือก และ ค่าธรรมเนียมอบรมมัคคุเทศก์
ค่าสมัครสอบคัดเลือก และ ค่าธรรมเนียมอบรมมัคคุเทศก์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 18:30:54

ค่าสมัครสอบคัดเลือก และ ค่าธรรมเนียมอบรมมัคคุเทศก์

1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมอบรม 39,900 บาท (ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารถ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในการทัศนศีกษานอกสถานที่ ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าประกาศนียบัตร)

หมายเหตุ : หากผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องจ่ายค่าอบรมที่เหลือ 39,900 บาท ใน ข้อที่ 2 

การสอบคัดเลือก

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยสอบความรู้ทั่วไป เวลา 09.00 - 10.00 น. สอบภาษาต่างประเทศ เวลา 10.00 - 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว ภาษาที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์จะใช้ภาษาอังกฤษที่ผู้สมัครเลือกเข้าอบรม

การประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

1. ทางเว็บไซต์ www.udon.ssru.ac.th และเพจสาขาท่องเที่ยวฯ Tourism & Hospitality Suan Sunandha Udonthani

2. ป้ายประกาศหน้าห้อง One Stop Service มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาอบรม

1. เริ่มการอบรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 - วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

2. อบรมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

3. ระยะเวลาในการฝึกอบรมภาคความรู้ทั่วไปทั้งสิ้น 211 ชั่วโมง

4. ทัศนศึกษาอีก 5 เส้นทาง

วันที่สอบทฤษฎี และ สอบภาคปฎิบัติ

- สอบภาคทฤษฎี วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566        เวลา 09.00 - 12.00 น.

- สอบภาคปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566        เวลา 13.00 เป็นต้นไป 

ช่องทางการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่ ห้อง One Stop Service อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.udon.ssru.ac.th

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. มีสัญชาติไทย

3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

4. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการกำหนด

5. ต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

6. มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ

เอกสารประกอบการสมัคร (กรณีมาสมัครด้วยตนเอง)

1. ใบสมัคร + พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ

1. ถ้าเป็นหลักฐานการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหลักฐานการเทียบวุฒิจาก ก.พ. หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองมาด้วย

2. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

3. หากพบว่าผู้สมัครมีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารผู้สมัครจะต้องพ้นสภาพจากการฝึกอบรม โดยไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าธรรมเนียมการอบรมคืนจากสถาบัน

การชำระเงินค่าสมัคร

1. ชำระเงินสดได้ที่ฝ่ายการเงินห้อง One Stop Service มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

2. ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 284-7-73066-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เมื่อโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแนบรูปหลักฐาน/ใบสลิป

1. ยืนยันหลักฐานการโอนเงินผ่านไลน์ isolatedemon : ยืนยันหลักฐานการโอนเงิน

2. ยืนยันหลักฐานผ่านทางอีเมล์ : tanadol.ar@ssru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

042-129 556 และ 096-956 9742 อาจารย์ดล 085-019 8106 ปิงปอง