Home > News > News > Entrance examination application fee and tour guide training fee
Entrance examination application fee and tour guide training fee

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 18:30:54

Entrance examination application fee and tour guide training fee

1. Entrance examination fee 1,000 baht

2. Training fee 39,900 baht (accommodation fee, meal fee, car fee, entrance fee for tourist attractions in off-site field trips Accident insurance and certificate fee)

Note: If you pass the qualifying examination, you will have to pay the remaining training fee of 39,900 baht in item 2.

ค่าสมัครสอบคัดเลือก และ ค่าธรรมเนียมอบรมมัคคุเทศก์

1. ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมอบรม 39,900 บาท (ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารถ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในการทัศนศีกษานอกสถานที่ ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าประกาศนียบัตร)

หมายเหตุ : หากผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องจ่ายค่าอบรมที่เหลือ 39,900 บาท ใน ข้อที่ 2 

การสอบคัดเลือก

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยสอบความรู้ทั่วไป เวลา 09.00 - 10.00 น. สอบภาษาต่างประเทศ เวลา 10.00 - 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว ภาษาที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์จะใช้ภาษาอังกฤษที่ผู้สมัครเลือกเข้าอบรม

การประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

1. ทางเว็บไซต์ www.udon.ssru.ac.th และเพจสาขาท่องเที่ยวฯ Tourism & Hospitality Suan Sunandha Udonthani

2. ป้ายประกาศหน้าห้อง One Stop Service มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาอบรม

1. เริ่มการอบรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 - วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

2. อบรมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

3. ระยะเวลาในการฝึกอบรมภาคความรู้ทั่วไปทั้งสิ้น 211 ชั่วโมง

4. ทัศนศึกษาอีก 5 เส้นทาง

วันที่สอบทฤษฎี และ สอบภาคปฎิบัติ

- สอบภาคทฤษฎี วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566        เวลา 09.00 - 12.00 น.

- สอบภาคปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566        เวลา 13.00 เป็นต้นไป 

ช่องทางการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่ ห้อง One Stop Service อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.udon.ssru.ac.th

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. มีสัญชาติไทย

3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

4. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการกำหนด

5. ต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

6. มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ

เอกสารประกอบการสมัคร (กรณีมาสมัครด้วยตนเอง)

1. ใบสมัคร + พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ

1. ถ้าเป็นหลักฐานการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหลักฐานการเทียบวุฒิจาก ก.พ. หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองมาด้วย

2. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

3. หากพบว่าผู้สมัครมีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารผู้สมัครจะต้องพ้นสภาพจากการฝึกอบรม โดยไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าธรรมเนียมการอบรมคืนจากสถาบัน

การชำระเงินค่าสมัคร

1. ชำระเงินสดได้ที่ฝ่ายการเงินห้อง One Stop Service มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

2. ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 284-7-73066-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เมื่อโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแนบรูปหลักฐาน/ใบสลิป

1. ยืนยันหลักฐานการโอนเงินผ่านไลน์ isolatedemon : ยืนยันหลักฐานการโอนเงิน

2. ยืนยันหลักฐานผ่านทางอีเมล์ : tanadol.ar@ssru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

042-129 556 และ 096-956 9742 อาจารย์ดล 085-019 8106 ปิงปอง