พระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ตั้งอยู่บริเวณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 เป็นที่เคารพสักการะตลอดจนเป็นศูนย์รวมและที่ยึดโยงจิตใจของ นักศึกษาและบุคลากรชาวสวนสุนันทา