บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


นางสาวกานดา  สารพล

                                                            หัวหน้าสำนักงาน                                                            
ปริญญาตรี  :  

E-mail : 


                      

นางสาวมยุรี  กันยาเลิศ                                                                                       นางสาวธีรตา  พางกาสา

หัวหน้างานอาคารสถานที่                                                                                   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี                                         ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

E-mail : mayuree.gu@ssru.ac.th                                                   E-mail : teerata.pa@ssru.ac.thนางสาวจารวัล  ของอ่อน                                                                                                         นางสาวรลิตา  คามะเชียงพิณ

นักวิชาการเงินและบัญชี                                                                                                          นักประชาสัมพันธ์

ปริญญาตรี  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  สาขาวิชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                           ปริญญาตรี  :  

E-mail : jarawan.kh@ssru.ac.th                                                                     E-mail :นางสาววิภารัตน์  ไชยภักดี                                                                                                       นายเจริญชัย  ผ่ามดิน

นักวิชาการพัสดุ                                                                                                                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา                             ปริญญาตรี  :  

E-mail : wipharat.ch@ssru.ac.th                                                                   E-mail :นางสาวจิณห์จุฑา  เสนาไชย                                                                                           นางสาวธันยาพร  ก๋าคำ

นักวิชาการเงินและบัญชี                                                                                                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี  : บัญชีบัณฑิต (บช.บ) สาขาวิชาการบัญชี                                                        ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการ

E-mail : jinjutha.se@ssru.ac.th                                                                E-mail : thanyaporn.kh@ssru.ac.thนายทักษะ  ปาระแก้ว                                                                                                     

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาโท : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นม.) สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ                                                                                                                  

ปริญญาตรี  : นิติศาสตรบัณฑิต (นป.) สาขาวิชานิติศาสตร์                                                                                                                           

E-mail : taksa.pa@ssru.ac.th