คณาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


อาจารย์ธนดล อามาตพล (รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ)                                               
ปริญญาโท     : บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด พ.ศ. 2558
ปริญญาตรี    : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2547

ความเชี่ยวชาญ  : มัคคุเทศก์/ ธุรกิจนำเที่ยว/ การโรงแรม/ ภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์ส่วนตัว   : http://www.eludon.ssru.ac.th/tanadol_am
E-mail    :     tanadol.ar@ssru.ac.th


                                                                                         

  


อาจารย์เอกชัย  สีทำมา                                                                 

กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท     : ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
ปริญญาตรี    : ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการวัฒนธรรม/ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน/ พัฒนาการท่องเที่ยว

เว็บไซต์ส่วนตัว   : http://www.elfhs.ssru.ac.th/ekkachai_si/
E-mail    :  ekkachai.si@ssru.ac.th


อาจารย์วรกฤต ชื่นจิตต์                                                 
ปริญญาโท     : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
ปริญญาตรี    : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554

ความเชี่ยวชาญ :ความเชี่ยวชาญ พัฒนาการท่องเที่ยว/ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน/ การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์ส่วนตัว   :
E-mail    : worakrit.ch@ssru.ac.th


อาจารย์ศุภวรรณ ทองแท้                        
ปริญญาโท     : ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2563
ปริญญาตรี    : บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. 2552

ความเชี่ยวชาญ : งานแม่บ้านและโรงแรม/ การจัดการทรัพยากรมนุษย์/ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เว็บไซต์ส่วนตัว   :
E-mail : supawan.th@ssru.ac.thอาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ                                                 
ปริญญาโท     : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561
ปริญญาตรี    : บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555

ความเชี่ยวชาญ : ธุรกิจการขนส่งและการบิน/ วิจัย/ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เว็บไซต์ส่วนตัว   :
E-mail : teerarat.am@ssru.ac.th