คณาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์


อาจารย์สุรพงศ์  อิทรภักดิ์    (หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)                                                              
กำลังศึกษา     : ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)
ปริญญาโท     : วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน)
ปริญญาตรี    : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2547
เว็บไซต์ส่วนตัว   :  http://www.elcls.ssru.ac.th/surapong_in/
E-mail    :  surapong.in@ssru.ac.th


อาจารย์ศรายุทธ  ขวัญเมือง                                                           
กำลังศึกษา     : ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)
ปริญญาโท     : วศ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2556
ปริญญาตรี    : อศ.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2554
เว็บไซต์ส่วนตัว   :  http://www.elcls.ssru.ac.th/srayut_ku/
E-mail    :  srayut.ku@ssru.ac.th
อาจารย์ภิรายุ  แสนบุดดา                                                 
ปริญญาโท     : บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2554
ปริญญาตรี    : วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2552
เว็บไซต์ส่วนตัว   :  http://www.elcls.ssru.ac.th/phirayu_sa/
E-mail    :  Phirayu.sa@ssru.ac.thอาจารย์อมรรัตน์  หมื่นจิตน้อย

กำลังศึกษา  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์                                         
ปริญญาโท     : วท.ม. (วิทยาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2548
ปริญญาตรี    : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2542
เว็บไซต์ส่วนตัว   :
E-mail    :  amornrat.mu@ssru.ac.th
อาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง                                                    
ปริญญาโท     : บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2562
ปริญญาตรี    : บธ.บ. (ธุรกิจพาณิชยนาวี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2559
เว็บไซต์ส่วนตัว   :  http://www.elca.ssru.ac.th/napassawan_ku/
E-mail    :  Napassawan.ku@ssru.ac.th