หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Educational Philosophy)
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Educational Philosophy)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-03-18 11:31:35

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(SSRU Educational Philosophy)


“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตมืออาชีพให้มีสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถทักษะในศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน”