หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว
วันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-07-19 13:50:28

วันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ๒๕๖๔ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ในการนี้ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้มอบของที่ระลึก ให้แก่ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในการประชุมครั้งนี้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID- 19 อย่างเคร่งครัด
www.udon.ssru.ac.th

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี