หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กพิเศษเพื่อพัฒนาการของเด็ก
มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กพิเศษเพื่อพัฒนาการของเด็ก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-11-16 15:07:11

      วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน และอนุกรรมาธิการกิจการสตรีฯ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กพิเศษเพื่อพัฒนาการของเด็ก

     ต่อจากนั้นเวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมาธิการได้ประชุมหารือกับส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสของจังหวัด พร้อมทั้งปัญหาการดำเนินงานจากตัวแทนเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ เช่น การรวมกลุ่มของคนพิการที่ไม่มีศักยภาพ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป