หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-09-15 15:28:30

  วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองศาสตราจารย์
ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โดย ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ดำเนินการวาระการประชุม

โดยมีประเด็นวาระที่สำคัญดังนี้
พิจารณาแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการทุนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
www.ssru.ac.th
www.udon.ssru.ac.th