หน้าหลัก > ข่าว > > สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565
สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-01-13 14:50:15

สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2565  รอบที่ 2 ระบบโควตา 
ได้แก่ โครงการทุนเพชรสุนันทา โควตาความสามารถทางวิชาการ และโควตาความสามารถพิเศษ   ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2565

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th ผู้สมัครประเภทโครงการทุนเพชรสุนันทา ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผล การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของ ผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกประเภทโควตาความสามารถทางวิชาการ จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญเท่านั้น ไม่รับเทียบเท่า (กศน. / ปวช.) และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกประเภทโควตาความสามารถพิเศษ ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น ไม่รับ เทียบเท่า (กศน. / ปวช.) มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ตำ่กว่า 2.00 นับตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้เพียง 1 หลักสูตร 1 คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา และเลือก สาขาวิชาที่จะศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากนักเรียนสมัครคัดเลือกเกินกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก  นอกจากนี้ ผู้สมัครในหลักสูตรของระบบโควตา จะต้องศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติด้านความรู้  คุณสมบัติเฉพาะ ขั้นตอนการสมัคร การสอบ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ของแต่ละหลักสูตรในระเบียบการอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ผู้สนใจดูรายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมที่   https://admission.ssru.ac.th   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2565   และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 เมษายน 2565 สอบถามเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ฝ่ายรับเข้าศึกษา โทร.021601380 หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.021601023www.ssru.ac.thhttp://admission.ssru.ac.th