หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงโครงการบริการวิชาการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชุมชี้แจงโครงการบริการวิชาการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-10-12 15:29:22

เวลา 13.00-14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมอาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และ นางสาวอนุธิดา แสงใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการบริการวิชาการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณแผ่นดิน 2566 ) 

จัดโดยเจ้าภาพสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน ที่ประชุมได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดโครงการ เพื่อให้หน่วยงาน คณะและวิทยาลัยได้รับทราบรายละเอียดและแนวทางในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ
ผู้คนกำลังยิ้ม อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ