หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สาขาวิชาการจัดการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สาขาวิชาการจัดการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-04-04 14:08:12

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สาขาวิชาการจัดการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจบริบทเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 

#การจัดการการค้าสวนสุนันทา

#การค้าสวนนัน

#TMSSRU