หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์นำเสนอบทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์นำเสนอบทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-12-07 14:42:27

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์นำเสนอบทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์ 

นางสาวกฤษณา โสตะศิริ และ นางสาวกัญญาพัชร สาระรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขารัฐศาสตร์ นำเสนอบทความวิจัย ผ่านระบบออนไลน์ ในการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 จัดโดยสมาคมวิจัยทางสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีอาจารย์ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์ศุภกานต์ โสภาพร และอาจารย์ธนดล อามาตพล  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ