หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-07-10 11:12:46

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ 

อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อาทิ 

▶ การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา

▶ การพิจารณาให้ความเห็นการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

▶ การพิจารณาให้ความเห็นการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

▶ การพิจารณาให้ความเห็นการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

#สวนสุนันทา #ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, โทรทัศน์,
ห้องข่าว และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความ