หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-30 11:02:28

วันพุธ ที่ 18 พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาวิชา รักษาการหัวหน้าสำนักงาน รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

????สรุปผลการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

รอบที่ 1 (Portfolio)

????สรุปจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

????แจ้งการปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ใหม่)

????พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

????พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการมอบทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสําหรับนักศึกษา ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น   

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556