หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อการเป็นบุคลากรมืออาชีพ
โครงการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อการเป็นบุคลากรมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-04-16 22:06:39

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้องค์ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อการเป็นบุคลากรมืออาชีพ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

โดยโครงการดังกล่าวได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ พร้อมกับปลูกฝังให้บุคลากร ครองตน ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งการที่องค์กรจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรในการขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กลไกหนึ่งที่จะนำพาให้องค์กรดำเนินไปอย่างเข้มแข็งคือการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างสูงสุด ทั้งด้านวิชาการ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน คุณธรรม จริยธรรม และความผาสุกในการปฏิบัติงาน การมีความจงรักภักดีต่อองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556