หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-02-14 15:34:52

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ 

โดยการประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

 ???? การพิจารณารายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕

 ???? การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๓ เดือน) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

 ???? การพิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ใหม่) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

ขอขอบคุณภาพจาก : คุณสโรชา บินอับดุลเลาะ 

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร 

 เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

 Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

 Tel. 042 129 556