หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > SRU SMART IDOL 2023
SRU SMART IDOL 2023

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-01 14:54:59

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประกวด SSRU SMART IDOL 2023  โดยในการประกวดมีนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วม และภายในงานมีการจัดซุ้มอาหารจาก คณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาศิษย์เก่า และจากนักศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชา  

โดยผลการประกวดมีดังนี้

????รางวัล SSRU SMART IDOL BOY 

ได้แก่ นายพีรพงษ์ แก้ววิเศษ สาชาวิชารัฐศาสตร์

????รางวัล SSRU SMART IDOL GIRL 

ได้แก่ นางสาวพรกนก ชาเสน สาขาวิชาการจัดการการค้า

????รางวัล SSRU SMART IDOL SATELLITE STAR 

นางสาวฑิฆัมพร ตางจงราช สาขาวิชารัฐศาสตร์

????รางวัล POPULAR VOTE ได้แก่ 

นางสาวปุญฑิตา ยวดยาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

????รางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ