หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการปกครองโดยหลักนิติธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการปกครองโดยหลักนิติธรรม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-01 16:28:04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการปกครองโดยหลักนิติธรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : 

สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการปกครองโดยหลักนิติธรรม มีนักศึกษาจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกองทัพบก นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 1 และ รุ่น ที่ 2 เข้าร่วม

โดยมี นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน 2 ประการหลัก ได้แก่ 

ประการแรก เพื่อให้เกิดความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในหลากหลายแง่มุม ทั้งในด้านความยุติธรรมทางสังคม การปกครองโดยหลักนิติธรรม และพลวัตของอำนาจ 

ประการที่สอง คือ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฎีและการนำไปปฏิบัติในระหว่างสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาในโลกยุคโลกาภิวัตน์ และในยุคแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ