หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-04-04 14:28:28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในการนี้ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ศุภกานต์ โสภาพร หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์ นั้น เป็นการจัดอบรมโดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา  ซึ่งมีนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการฯจากทุกชั้นปีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ