หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นำเสนอผลการประเมินการดำเนินการรายโครงการที่เป็นบริการสาธารณะ จำแนกตามแผนงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565
นำเสนอผลการประเมินการดำเนินการรายโครงการที่เป็นบริการสาธารณะ จำแนกตามแผนงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-01-30 11:45:10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมาย อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำเสนอผลการประเมินการดำเนินการรายโครงการที่เป็นบริการสาธารณะ จำแนกตามแผนงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565 และ การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2566 วันที่ 23 มกราคม 2566 

โดยเป็นการนำเสนอผลการศึกษา และข้อคิดเห็นที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้ ต่อที่ประชุมสภาฯ โดยมี นายแดง ผุยสี ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นประะธานการประชุม และ นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฏ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556