หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดโครงการ จิตอาสา ช่วยเหลือและพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี หน่วยบริการหนองหาน ณ บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
เปิดโครงการ จิตอาสา ช่วยเหลือและพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี หน่วยบริการหนองหาน ณ บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-04-04 14:13:57

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการเปิดโครงการ จิตอาสา ช่วยเหลือและพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี หน่วยบริการหนองหาน ณ บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการสร้างจิตสาธารณะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกองทัพบก รหัส 65

ในการนี้ นายปณพล ภูมิวัตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองเม็ก และนายไพโรจน์ ไพรเขียว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของจำเป็นทางการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาเทศบาลหนองเม็ก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง และนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้มาร่วมในกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว