หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเตรียมความพร้อมด้านการนำเสนอบทความงานวิจัยของนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเตรียมความพร้อมด้านการนำเสนอบทความงานวิจัยของนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-04-04 14:05:56

การเตรียมความพร้อมด้านการนำเสนอบทความงานวิจัยของนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ นางสาวปัทมาภรณ์ ไชยเลิศ นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และ นางสาวสุดารัตน์ ลือสะท้าน นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งได้รับทุนการนำเสนอบทความวิจัย ระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

      ในการนี้ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์  อาจารย์เอกชัย สีทำมา หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ได้แก่ อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย อาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ และอาจารย์ธนดล อามาตพล เข้าร่วมให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมดังกล่าว


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังอ่านหนังสือ และ โรงพยาบาลอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
กำลังยิ้มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยิ้ม
และ ข้อความพูดว่า "acer"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความพูดว่า
"ple roup of 12 persons and
travelers R"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ, กำลังยิ้ม และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ
ข้อความ