หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-08-31 14:40:41

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕ และการประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet

การประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ ดังนี้

▶ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๔๖๕

▶ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕)

▶ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

????สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

 #ssru#ssruswitch#prssru

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th/