หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-18 16:51:51

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ในการเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการจัดการทางธุรกิจ ส่งเสริมผู้ประกอบกิจการให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงานพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบกิจการ ณ โรงแรมอาร์โฟโต้ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556