หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"
กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 13:54:25

กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"

   ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 
   วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ นำ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา 
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา 
"รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"
   เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือ
ผู้อื่น มุ่งทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม