หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-18 16:54:54

กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับนายเกรียงศักดิ์  เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 

ซึ่งในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ onsite เป็นครั้งแรก ในศาสตร์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีอาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แนวทางการเรียนการสอนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank)  และอาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษจากอาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และอาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการเรียนรู้เบื้องต้น จากการปฏิบัติจริงในด้านการจัดการคลังสินค้า ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณรินทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มาร่วมเป็นเกียรติ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556