หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการ Credit Bank
ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการ Credit Bank

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 13:29:47

ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการ Credit Bank

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ  รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ นายสุพัฒน์  สมสุข พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขาการจัดการการค้า และสาขารัฐศาสตร์ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการ Credit Bank ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างคอมวิทยา นายจัดสันต์ ภักดีศรี ผลการหารือเป็นไปในทิศทางที่ดี อันจะนำไปสู่การจัดทำMOUความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและโรงเรียนสร้างคอมวิทยาต่อไป