หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเพื่อร่วมกันดำเนินการตามโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
ประชุมเพื่อร่วมกันดำเนินการตามโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-18 16:50:34

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์สุรพงษ์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และนางสาวธีรตา พางกาสา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันดำเนินการตามโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รูปแบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ร่วมกับ นายวิทยา บุราณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556