หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที ...
2022-06-27 21:54:27
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตได้ตรงควา ...
2022-06-27 21:51:38
นางสาวอัจฉรา พันแฮด นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 11 "NEW NORMAL, NEW THINKING, NEW CHALLENGES" พร้อมทั้งนำเสนอบทความ
นางสาวอัจฉรา พันแฮด นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 1 ...
2022-06-26 23:30:18
อบรมการบันทึกคำของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปี 2566
อบรมการบันทึกคำของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปี 2566 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นา ...
2022-06-26 23:26:50
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาในสถานประกอบการ
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อติดตามและประเมินผลการ ...
2022-07-18 17:30:31
สวนสุนันทา ต้อนรับบุคลากรบรรจุใหม่ “อธิการบดี” ย้ำทุกคนล้วนสำคัญ รวมพลังฝ่าฟันสู่เป้าหมาย
สวนสุนันทา ต้อนรับบุคลากรบรรจุใหม่ “อธิการบดี” ย้ำทุกคนล้วนสำคัญ รวมพลังฝ่าฟันสู่เป ...
2022-06-26 23:16:50
มาตรการความปลอดภัยเปิดภาคเรียน On site
มาตรการความปลอดภัยเปิดภาคเรียน On siteมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ...
2022-06-26 23:09:45
บรรจุครูผู้ช่วย ในปี 2565 คนที่ 2 ของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
บรรจุครูผู้ช่วย ในปี 2565 คนที่ 2 ของสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขอแส ...
2022-06-26 23:05:31
คณาจารย์ สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณาจารย์ สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Tr ...
2022-07-18 17:28:07
ข่าวย้อนหลัง