หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกกัญชา โรงปลูกกัญชา และโรงงานผลิตยา โรงพยาบลห้วยเกิ้ง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดร ...
2022-06-27 22:04:48
เข้าแนะนำรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนในโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดร ...
2022-06-27 22:03:04
วางกรอบแนวทางการดำเนินการจดสิทธิ์บัตรหรืออนุสิทธิ์บัตรให้กับวิสาหกิจชุมชนทอผ้าศิลานาคาบ้านหินโงม
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายศรายุทธ ขวัญเมือง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์อมรรัตน์ ห ...
2022-06-27 22:01:33
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ...
2022-06-05 21:49:13
วิทยากรบรรยายการอบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer" ในหัวข้อ การตลาดออนไลน์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยร ...
2022-06-05 21:40:09
กิจกรรม “สวนสุนันทาพารุ่ง” เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของการรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรทุกคณะ ทุกสาขา พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามได้อย่างเต็มที่
เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่ยังมีข้อสงสัยและต้องการ ...
2022-06-05 21:30:28
บรรยายการอบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer" ในหัวข้อ การจัดทำแผนธุรกิจในเชิงเกษตร
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภ ...
2022-06-05 21:18:32
วิทยากรบรรยายในกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป (Agro Genius Community Enterprise)
อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูน ...
2022-06-05 21:15:04
ข่าวย้อนหลัง