Home > News > News > At the meeting to present information in preparation for the visit of the Privy Council at Suan Sunandha Rajabhat University. Samut Songkhram Campus
At the meeting to present information in preparation for the visit of the Privy Council at Suan Sunandha Rajabhat University. Samut Songkhram Campus

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-10-31 15:38:51

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสามพร้าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยอาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำทีมนักศึกษา ซึ่งเป็นผลิตผลจากโครงการวิศวกรสังคม ได้แก่ นายธันยบูรณ์ คำศิริ, นางสาววรรณรดา ครองยุติ,  นายพีรวัฒน์  ตุ้ยแป้ ซ้อมนำเสนอ “การผจญภัยบ้านเชียง” ในการประชุมการนำเสนอข้อมูลเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม (ผ่านระบบออนไลน์) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี และคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอให้กับน้อง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการนำเสนอ ต่อ ฯพณฯท่าน พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

องคมนตรี ต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
กำลังยิ้ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
กำลังอ่านหนังสืออาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ