Home > News > News > Udon Thani Provincial Education Center Suan Sunandha Rajabhat University in collaboration with Skill Development Institute 18, Udon Thani Driving the 'Credit Bank' aiming to create workers to support the logistics industry
Udon Thani Provincial Education Center Suan Sunandha Rajabhat University in collaboration with Skill Development Institute 18, Udon Thani Driving the 'Credit Bank' aiming to create workers to support the logistics industry

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-02-02 10:29:33


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี  ขับเคลื่อน ‘เครดิตแบงก์’ เล็งปั้นแรงงานรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมร่วมกับ  นายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี พร้อมคณะ 

เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับฝีมือแรงงาน โดยใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต หรือ เครดิตแบงก์ (CREDIT BANK)

ด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานวางแผนพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย มีเป้าหมายให้กำลังคนในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา แรงงาน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ต่อยอดการเรียนรู้ ประสบการณ์ สู่คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาในทุกระดับ และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะฝีมือของกำลังคนทุกกลุ่มในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต (CREDIT BANK) เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้นำประสบการณ์และความสามารถที่มีใบรับรองต่าง ๆ เข้าในระบบแล้วสามารถเทียบหน่วยกิตจากการอบรมได้ หรือสามารถนำมาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับค่าจ้างตามฝีมือได้

การประชุมหารือในวันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการในการใช้ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต  และมีความเห็นร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนำร่องที่จะมีการเทียบหน่วยกิตเพื่อบรรจุในระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต  เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจ เส้นทางยุทธศาสตร์ CLMV โดยมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ และสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศเวียดนาม นอกจากนี้อุดรธานี ยังเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมเป็นจุดเชื่อมโยง GMS มีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง  ACMECS อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนผ่านเวียงจันทน์  หนองคายมายังจังหวัดอุดรธานีและมีโครงการ

ก่อสร้างรถไฟทางคู่เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน การกระจายสินค้าจากจังหวัดอุดรธานีสู่จังหวัดอื่น ๆ และภูมิภาคอาเซียน และนโยบายพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน และด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับกำลังคนในพื้นที่โดยเร็ว