Home > News > News > Meeting to discuss the guidelines for project implementation Improve the quality of life of people in Nong Bua Lamphu Municipality
Meeting to discuss the guidelines for project implementation Improve the quality of life of people in Nong Bua Lamphu Municipality

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 11:28:38

ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู

 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู อย่างยั่งยืน 
โดยร่วมมือกับ นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฎ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู