Home > News > News > Blessings from the management Suan Sunandha Rajabhat University On the occasion of the new year
Blessings from the management Suan Sunandha Rajabhat University On the occasion of the new year

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:25:27

ส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่และขอพรจากผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

27 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลกร ร่วมตักบาตรและได้นำกระเช้าส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ขอพรจากผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา