Home > News > News > To give advice and knowledge on how to study in the Bachelor of Arts program Tourism and Hospitality Industry
To give advice and knowledge on how to study in the Bachelor of Arts program Tourism and Hospitality Industry

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 15:22:01

วันที่ 19 มกราคม 2565 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำโดย อาจารย์ธนดล อามาตพล หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ อาจารย์ประจำสาขา เข้าแนะแนวให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ณ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี