Home > News > News > adjust the strategic plan in order to respond to the policy to adjust the transformation plan
adjust the strategic plan in order to respond to the policy to adjust the transformation plan

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 13:27:22

ปรับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองนโยบายปรับแผนพลิกโฉม ของมหาวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในการประชุม ปรับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองนโยบายปรับแผนพลิกโฉม ของมหาวิทยาลัย โดยมี รองผู้อำนวยการหัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าสาขาทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์  สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขารัฐศาสตร์ สาขาการจัดการการค้า เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปรับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองนโยบายปรับแผนพลิกโฉม