Home > News > News > Meeting in the field of logistics management to monitor the progress of the new student recruitment process Academic year 2022
Meeting in the field of logistics management to monitor the progress of the new student recruitment process Academic year 2022

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:53:54

ประชุม สาขาวิชการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม สาขาวิชการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสาขาในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Website : https://udon.ssru.ac.th/

FB : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Tel.042-129556