Home > News
News

Participate in the worship and ceremonial ceremonies Dedicated to Her Majesty Queen Sunandha Kumariratana Phra Borommaratchathewi on the occasion of the royal birthday
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศ ...
2022-03-29 11:50:01
birthday Her Majesty Queen Sunandha Kumariratana
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัท ...
2022-03-29 11:46:46
สาขารัฐศาสตร์​ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง​ ระบบปกติ
#TCAS65 รอบที่1 Portfolio#สาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ระบบปกติ  รับจำนวนจำกัด  ...
2021-11-13 20:30:53
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ในระดับ ปริญญาตรี มหา ...
2021-11-13 20:27:09
Open for new students Academic year 2022
Tcas'65 รอบ 1 (Portfolio) เริ่ม 1 ตุลาคม - 2564 - 7 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-03-29 11:40:01
Open for new students Academic year 2022
Tcas'65 รอบ 1 (Portfolio) เริ่ม 1 ตุลาคม - 2564 - 7 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-03-29 11:40:29
Archive News