Home > Event

Students Orientation Day 2017
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560ในวันพฤหัสบด ...
10 Aug 17 - 17 Aug 17
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
The Celebrations on the Auspicious Occacion of Her Majesty the Queen's Birthday 12th August 2016
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายราชสักการะแ ...
11 Aug 17 - 17 Aug 17
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
Current event