หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > วิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
วิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-10-31 14:26:26


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็น ส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูง ของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความ สามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและ มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ มีวิสัยทัศน์ ที่ว่า


“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม”

(Smart Archetype University of the Society)


มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะเป็น มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพมาตรฐานในระดับ นานาชาติในการก้าวสู่เป็น “มหาวิทยาลัย เอตทัคคะนานาชาติ” บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องสามารถ แข่งขันกับบัณฑิตนานาชาติได้และสามารถ ดํารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมี คุณธรรม