ความเป็นมาของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเปิดศูนย์การเรียนในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกัน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีดูแลด้านอาคารสถานที่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดูแลการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน

       สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติการจัดตั้งวิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2556 และในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุม ทองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นสักขีพยาน

       จากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ณ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี บนพื้นที่ทั้งหมด 28 ไร่ ประกอบด้วย อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารเรียน 2 หลัง และห้องน้ำ 2 หลัง โดยมีพิธีลงนามสัญญาการใช้อาคารสถานที่ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และร่วมปลูกต้น "แก้วเจ้าจอม" ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2558

       โดยในช่วงแรกมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 สาขาวิชา ได้แก่

              1. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

              2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

              3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

       ในปัจจุบันได้ปรับให้มีการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์