หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-08-31 17:00:44

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์การศึกษา ในปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และจัดทำแผนทิศทางการดำเนินงาน และกระบวนการพัฒนางานทั้งในฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และการรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากคณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางาน การพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 โรงแรมไอบิส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 #สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556