หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์แบะการท่องเที่ยว
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์แบะการท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-11-17 10:13:44

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์แบะการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดย นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้กำหนดวันการจัดกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมให้รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 12 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ