หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มรภ.สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มรภ.สวนสุนันทา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มรภ.สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มรภ.สวนสุนันทา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-08-31 14:27:24

มรภ.สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มรภ.สวนสุนันทา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมธนากร 2 ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ ฮอลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี , รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี , คณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี จำนวน 21 โรงเรียน , คณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 โรงเรียน และคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11 วิทยาลัย เป็นผู้ลงนามพร้อมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีฯ 

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในครั้งนี้ เป็นการให้ความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต รวมถึงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการฝึกอบรมนักศึกษา และพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิดองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการผลักดันสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจะได้สร้างโอกาสของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1. ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต “Credit Bank” )

2. เพื่อความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4 ปี 2 ปริญญา

3. เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบบูรณาการ

ซึ่งมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 ชุด ประกอบด้วย

1. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีและโรงเรียนในสังกัด จำนวน 21 โรงเรียน

2. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 8 โรงเรียน

3. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยในสังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 11 โรงเรียน

#MOU #สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556