หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการจัดการการค้า นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
สาขาวิชาการจัดการการค้า นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-04-16 21:57:17

สาขาวิชาการจัดการการค้า นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า  ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม ✈️

✨✈️ภายใต้โครงการ “ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร หลักสูตรบริหารธุรกิจ” เสริมสร้างประสบการณ์ด้านธุรกิจ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2566 สาขาวิชาการจัดการการค้า นำโดย อาจารย์อรรณพ ต.ศรีวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการค้า  และ อาจารย์วสุธา อุยพิตัง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการ “ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร หลักสูตรบริหารธุรกิจ” เพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนในต่างประเทศ เพิ่มพูนทักษะและแนวคิดด้านการดำเนินธุรกิจกับบริษัทชั้นนำ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต และเพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสูงและสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอน การอบรมจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในด้านการจัดการการค้า และความรู้จากสถานประกอบการ ไปปรับใช้กับสถานประกอบการที่นักศึกษาทำงาน อีกทั้งคณาจารย์และบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ก่อเกิดการพัฒนากำลังคนของประเทศชาติต่อไป

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556