หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วม กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เข้าร่วม กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-02-15 12:07:48

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วม กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในหัวข้อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ