หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป
ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-03-13 15:42:30

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป 

รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  

ระหว่างเมษายน ถึง กรกฎาคม 2566

แห่งแรกแห่งเดียวในภาคอีสาน

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อผ่านการอบรม 

 บัตรผู้นำเที่ยว  บัตรสีบรอนซ์เงิน

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น

ค่าสมัคร  1,000 บาท // ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม คนละ 39,900 บาท (ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารถ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในการทัศนศึกษานอกสถานที่ ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าประกาศนียบัตร) สามารถผ่อนชำระได้

สมัครด้วยตนเองที่ ห้อง One Stop Service อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี หรือ ผ่านแอพลิเคชันไลน์ อาจารย์ธนดล อามาตพล เบอร์/ไอดี 096-9569-742

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- มีสัญชาติไทย

- มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

-ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการกำหนด

-ต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ

หลักฐานการสมัคร

-ใบสมัคร + พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

- สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.  096-9569-742 อาจารย์ธนดล อามาตพล/ 085-0198-106 คุณอนุธิดา