หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายการอบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer" ในหัวข้อ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้
บรรยายการอบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer" ในหัวข้อ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-13 11:23:51

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อาจารย์เอกชัย สีทำมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในการเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer" ในหัวข้อ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ และสร้างเครือข่ายระดับจังหวัดให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ อาคารเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติและผลิตสารชีวภัณฑ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556